Algemene voorwaarde

KVK

Marco de Graaf dienstverlening KVK 83865578
Galjoen 04-10
8243NC Lelystad

Algemene Voorwaarden Marco de Graaf Dienstverlening

Artikel 1 – Definities

1.1 Marco de Graaf Dienstverlening: de eigenaar van de website www.glazenwasserlelystad.nl

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Marco de Graaf Dienstverlening.

1.3 Opdracht: het door de opdrachtgever gegeven verzoek om dienstverlening te verrichten.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Marco de Graaf Dienstverlening en de opdrachtgever voor het verrichten van dienstverlening.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die wordt gegeven aan Marco de Graaf Dienstverlening en op elke overeenkomst die wordt aangegaan met Marco de Graaf Dienstverlening.

2.2 Door het geven van een opdracht of het aangaan van een overeenkomst met Marco de Graaf Dienstverlening, gaat de opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Betalingen

3.1 Betalingen dienen vooraf te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden via de op de website aangeboden betaalmogelijkheden, zoals iDeal, creditcard of PayPal.

3.3 Indien er sprake is van een factuur, dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever in verzuim en is Marco de Graaf Dienstverlening gerechtigd om na het verstrijken van een redelijke betalingsherinnering, rente in rekening te brengen van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente van toepassing is.

3.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Marco de Graaf Dienstverlening gerechtigd om de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.6 Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting niet op.

3.7 Marco de Graaf Dienstverlening behoudt zich het recht voor om een opdracht te annuleren in geval van niet-betaling.

3.8 Alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 3 – Betalingen

3.1 Betalingen dienen vooraf te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden via de op de website aangeboden betaalmogelijkheden, zoals iDeal, creditcard, PayPal of via online betaalformulieren.

3.3 Indien er sprake is van een factuur, dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever in verzuim en is Marco de Graaf Dienstverlening gerechtigd om na het verstrijken van een redelijke betalingsherinnering, rente in rekening te brengen van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente van toepassing is.

3.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Marco de Graaf Dienstverlening gerechtigd om de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.6 Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting niet op.

3.7 Marco de Graaf Dienstverlening behoudt zich het recht voor om een opdracht te annuleren in geval van niet-betaling.

3.8 Alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 – Cookies

4.1 Marco de Graaf Dienstverlening maakt gebruik van cookies op haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op de computer of mobiele apparaat van de gebruiker worden geplaatst.

4.2 De cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website

– Het bijhouden van de voorkeuren van de gebruiker

– Het verzamelen van statistieken over het gebruik van de website

– Het faciliteren van inlogmogelijkheden

4.3 De gebruiker kan cookies weigeren of verwijderen via de instellingen van zijn internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het weigeren of verwijderen van cookies kan leiden tot beperkingen in de functionaliteit van de website.

Artikel 5 – Inloggen als klant

5.1 Marco de Graaf Dienstverlening biedt haar klanten de mogelijkheid om in te loggen op de website met een gebruikersnaam en wachtwoord.

5.2 Door in te loggen als klant, kunnen klanten gebruik maken van extra functionaliteiten en services, zoals het bekijken van hun opdrachtgeschiedenis, facturen en persoonlijke gegevens.

5.3 Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van hun inloggegevens en dienen deze geheim te houden. Marco de Graaf Dienstverlening is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het onbevoegd gebruik van inloggegevens.

5.4 Klanten dienen hun persoonlijke

5.5 Opzegging als klant leidt niet tot kwijtschelding van betalingen voor uitgevoerd werk of andere diensten. Betalingen voor reeds uitgevoerde werkzaamheden of diensten zijn onmiddellijk opeisbaar en dienen binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.